Pharmaceutics

Name Email ID
Prof. Dr. C. S. Satish satishcs@hotmail.com
Dr. Manjula Talluri manjulatalluri@yahoo.com
Mrs. Sudha B S sudha.84@gmail.com
Mrs. Saniya Jawed
Mrs.Rupa V

Pharmaceutical Analysis

Name Email ID
Prof. Dr. Nagaraj nraj_msubaroda@yahoo.com
Mrs. P. Vijayanthimala malalect2006@gmail.com
Mr. Biswaranjan Patra biswaipt@rediffmail.com
Mrs.Amruta Khokale

Pharmacy Practice

Name Email ID
Mr. R. Srinivasan cdmseena@gmail.com
Mrs. Apoorva Dev M apurva.dev22@gmail.com
Dr. Sanjay Sharma sanjaysharma204@gmail.com
Mrs.Meenakshi Ganta
Mr.Debarghya Datta Gupta

Visiting Faculty

Name Email ID
Dr. N G Nanjunda Swamy
Mrs. Vasanthi S
Mr. Bhaskara B P
Dr. Parashivamurthy
Dr. K Pavani
Dr. Pavan Kumar K
Dr. B Srinivasa Rao
Mrs. Sujatha Shree
Mrs.Shobha A B
Mrs. Shashikala
Ms. Lakshmi H R