Pharmaceutical Analysis

Name Email ID
Prof. Dr. Nagaraj nraj_msubaroda@yahoo.com
Mrs. P. Vijayanthimala malalect2006@gmail.com
Mr. Biswaranjan Patra biswaipt@rediffmail.com
Mrs.Amruta Khokale

Visiting Faculty

Name Email ID
Dr. N G Nanjunda Swamy
Mrs. Vasanthi S
Mrs. Sujatha Shree
Mrs.Shobha A G
Mrs. Shashikala R V
Dr. Parashivamurthy S